Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy działający pod adresem http://balkon24.pl/sklep/ prowadzony jest przez przedsiębiorcę o firmie „JERZYK” Wioletta Katarzyna Jerzy, ul. Polna 4 lok. 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolskie, NIP: 7631767364numer identyfikacyjny REGON: 301719126, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej 763-176-73-64

tel.:660322664,

adres e-mail: wiolettajerzy@wp.pl

 

Numer rachunku bankowego

 

PKO -38102038440000120201203124

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej towarów za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://balkon24.pl/sklep/, zwanego dalej „Sklepem”

 

2.Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż w szczególności artykułów ogrodniczych, artykułów gospodarstwa domowego oraz wyrobów drewnianych, których szczegółowy spis wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

 

3.Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej „Klientem”, a firmą „JERZYK” Wioletta Katarzyna Jerzy, zwaną dalej „Sprzedającym”.

 

4.Klientem może być wyłącznie: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz konto poczty elektronicznej .

 

5.Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu, jest powszechnie dostępny na stronie internetowej pod adresem http://balkon24.pl/sklep/oraz jest dostarczany poprzez wysłanie go na adres poczty elektronicznej Klienta przy zawarciu umowy. Regulamin może zostać utrwalony przez Klienta w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie ze strony internetowej w formacie JPG lub BMP i zapisanie w pamięci komputera.

 

6.Klient przed złożeniem zamówienia w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacji w obowiązującej formie.

 

7.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu w szczególności materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert.

 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.Klient może złożyć zamówienie poprzez:

 

wypełnienie formularza na stronie Sklepu,

 

.kontakt ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: wiolettajerzy@wp.pl.

 

2.W zamówieniu Klient zobowiązany jest dokonać wyboru rodzaju towarów i ich ilości, oznaczenia sposobu dostawy towarów oraz adresu dostawy, danych kontaktowych (numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej),wyboru sposobu płatności oraz określić kolor zamawianego produktu.

 

3.Sklep prowadzi sprzedaż na indywidualne zamówienie produktów oraz wszystkich produktów wg indywidualnych modyfikacji (zmiana koloru lub wymiarów). Zamówienie produktów według indywidualnych modyfikacji możliwe jest po uprzedniej konsultacji ze Sklepem i potwierdzeniu możliwości dokonania żądanych modyfikacji.

 

4.W przypadku produktów na indywidualne zamówienie oraz wg indywidualnych modyfikacji cena, termin realizacji, termin dostawy, koszt dostawy ustalane są indywidualnie z Klientem.

 

5.Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także wtedy gdy zawiera błędy lub braki.

 

6. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje na wskazany przez siebie adres   poczty    elektronicznej automatycznie wygenerowaną wiadomość, która nie  stanowi potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Sprzedawca w ciągu 24 h od odbioru przez Klienta automatycznie  wygenerowanej wiadomości e-mail potwierdza przyjęcie oferty zakupu, złożonej przez Klienta poprzez wysłanie na pocztę elektroniczną Klienta wiadomości informującej o przyjęciu oferty i szczegółowych warunkach zamówienia

 

   7.      Klient w ciągu 5 dni od otrzymania drugiej wiadomości zobowiązany jest odpowiedzieć na nią wskazując czy potwierdza złożone przez siebie zamówienie, czy rezygnuje z zakupu.

 

   8.      Chwilą zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedającym jest otrzymanie przez Sprzedawcę wiadomości na pocztę elektroniczną od Klienta potwierdzającej złożone zamówienie (wysłanej po otrzymaniu przez Klienta szczegółowych warunków zamówienia).

 

  9.      Okres ważności zamówienia wynosi 5 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia, w przypadku braku potwierdzenia zamówienia zostaje ono automatycznie anulowane.

 

10.    W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu lub nieprawidłowy adres poczty elektronicznej zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni kalendarzowych od jego złożenia.

 

11.    Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

12.  .Na termin wykonania zamówienia składa się czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

 

13.  Termin realizacji zamówienia przez Sklep wynosi od 5 do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta, a w przypadku zapłaty w formie przedpłaty czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sklepu. W przypadku zamówień specjalnych czas realizacji może być dłuższy, o czym Klient zostanie poinformowany.

 

14.  W przypadku braku zamówionych przez Klienta produktów, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, liczonym od daty zawarcia umowy. Zwrot kwoty zapłaconej przez Klienta tytułem ceny nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 

15.   Rozpoczęcie realizacji potwierdzonego zamówienia przez Klienta nastąpi następnego dnia po jego potwierdzeniu. Zamówienia potwierdzone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego.

 

16.  Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu przekazania zamówionych towarów do wysłania. Zmiany te dotyczyć mogą jedynie danych osobowych klienta i teleadresowych, a także adresu dostawy towarów. W takim przypadku sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostawy towaru.

 

17.  Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmuje decyzję o wydłużenie czasu oczekiwania albo anulowaniu zamówienia).

 

CENY

 

1.Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podawane w złotych polskich (PLN)

 

i są cenami brutto.

 

2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy towarów.

 

3. Koszty dostawy ponosi Klient, w zależności od wyboru formy przesyłki koszt ten wynosi:
           
a) Przesyłka kurierska "płatność przy odbiorze" – 35zł
            b) Przesyłka kurierska "po przedpłacie" – 25zł
            c) Odbiór osobisty w siedzibie przedsiębiorcy – 0 zł

 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep.

 

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 

a) przelew bankowy – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,

 

b) gotówką przy odbiorze własnym,

 

d) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru.

 

2. Zamówiony towar Sklep dostarcza na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej Siódemka S.A, GSL Poland lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu pod adresem: ul. Polna 4 lok. 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski

 

lub pod adresem: ul. J Krasickiego 26 ,64-730 Wieleń

 

3.Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 

4.Przewidywany czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 2 dni, natomiast za pośrednictwem Poczty Polskiej 5 dni.

 

5.Warunkiem wydania towaru jest zapłata ceny oraz kosztów dostawy. 

 

6.Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon.

 

8. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedającego.

 

9.Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów jego dostarczenia i zwrotu.

 

REKLAMACJE

 

1.Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu rzeczy w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

 

2. Klient nie będący konsumentem uprawniony jest do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem roku licząc od daty wydania przedmiotu umowy.

 

3.Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

5. Reklamowane towary należy dostarczyć do siedziby Sklepu albo odesłać na adres ul. Polna 4 lok. 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) albo przedsiębiorstwa spedycyjnego najtańszym sposobem transportu. Sklep zwróci udokumentowane koszty przesyłki w przypadku, gdy reklamacja rozstrzygnięta zostanie na korzyść Klienta.

 

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt niezwłocznie od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu rzeczy w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty wydania rzeczy.

 

2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przedmiotu umowy złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym. Zwrot kwoty zapłaconej tytułem ceny dokonany zostanie niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

3. Zwrotowi nie podlegają towary, których indywidualne właściwości Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej określił w zamówieniu.

 

4. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 

5. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

1.Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy.

 

2.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

 

3.Dane osobowe Klienta są poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

4.Sprzedawca zbiera i przetwarza elektronicznie wyłącznie te informacje o Kliencie, które są niezbędne do zrealizowania umowy i dostawy zamówionych materiałów.

 

5.Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia w każdym momencie.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

             Strona internetowa Sklepu jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie prawa do projektu i zawartości strony, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęciowych oraz ich ułożenia i sposobu prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność Sprzedawcy lub podmiotów udostępniających materiały Sprzedawcy. Zakup jakichkolwiek przedmiotów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

2.Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia, a przed zawarciem umowy stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

3.W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Regulamin do pobrania (PDF)